Magyar Életrajzi Kalauz

2019.01.01.

 


A Magyar Életrajzi Kalauz Németh Tibornak, a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára jelenlegi vezetőjének több, mint három évtizedes, kizárólag a szabadidő terhére végzett, több, mint 60.000 órányi gyűjtőmunkájával jött létre.


Célja: egyetlen korpuszban összegyűjteni mindazon személyeket, akik a magyar nép történelme során az élet bármely területén jelentőségre tettek szert a mindenkori országhatárokon belül vagy kívül, illetve a feldolgozott forrásokban önálló szócikként vagy adatsorként feltüntetésre kerültek. Létrehozásának motívumai között a polgári kultúra jellemzőjeként a személyiség megbecsülését és a lokálpatriotizmust, valamint Németh Tibor olvasószolgálati/helyismereti praktikumát emelhetjük ki. Az 1980-as évek közepétől megélénkült biográfiai információs autósztrádán való közlekedés e nélkülözhetetlen eszközének elkészítésével azt a felfogást kívánja képviselni, amely szerint a könyvtárost felváltó hálózati navigátor (networker) elsődleges feladata a források felderítése és a felhasználók útbaigazítása a hálózat útvesztőiben.


A biográfiai index műfajának megfelelően a személyek azonosításához szükséges adatok mellett jelzi a források körét, ahonnan bővebb információ nyerhető. A Magyar Életrajzi Kalauz komplexitásra törekvő jellege és 14 szempontra épülő gazdag visszakeresési repertoárja révén nem csupán megőrzi a műfaj hagyományait, hanem szolgáltatóképességét minőségileg megújítja és bizonyos vonatkozásokban megjelentetése világpremiernek számít. A vállalkozás rendkívül széleskörű előkészítő és adatgyűjtő munkát igényelt, amire alapozva az 1990-es évek közepén megkezdődhetett a számítógépes rögzítés. A fogalmaknak és tárgyszavaknak a források eltérő adatkezeléséből és terminológiájából fakadó, a gyakorlatnak megfelelő időszakonkénti újrastrukturálása, valamint indexelési szempontú egységesítése nélkül nőtt volna a redundancia és jelentősen csökkent volna a visszakeresés hatékonysága. Információs potenciáljához egyetlen adalék: jelenleg 14909 születési helyet tart nyilván és már csak ebből adódóan is a lokális identitás forrása.


A 2016. január 31-én 356112 személy rekordját tartalmazó adattár közvetítő szerepet, információs igényfejlesztést vállal a hagyományos és elektronikus információhordozók felé a modern technológia eszköztárával. Ezzel egy olyan XXI. századi korszerű művelődési megatrendet kíván képviselni, amit elsősorban az jellemez, hogy az információs szuper-sztrádán integrálódás megy végbe a kulturális örökség és az elektronikus könyvtár fejlődés között.


Egy nemzet prominens személyiségeire irányuló biográfiai számbavétel és az annak nyomán megvalósítható életrajzi információterjesztés nem csupán a könyvtári, hanem a hungarica tartalmú tudományos kutatások számára, a nemzeti példaképek bemutatása, továbbá a nemzeti öntudat gondozása szempontjából is kiemelkedően fontos, nélkülözhetetlen feladat. Különösen jelentős a hazai biográfiai jellegű kalauzok összeállítása hazánkban, ahol Szinnyei József Magyar írók élete és munkái (1890–1914) hatalmas vállalkozása óta e téren csak igen szerénynek mondható referensz művek, kiadványok készültek.


A Magyar Életrajzi Kalauz a legnemesebb hazai és nemzetközi életrajzi adattárak hagyományait követi, amennyiben a közölt életrajzi összeállítások kiterjednek a magyar történelem és művelődéstörténet egészére, és tudatosan vállalja, hogy mind a lezárt életúttal rendelkező, mind pedig a kortárs jelentős magyar személyiségek életrajzi adatit és munkásságát, továbbá a velük kapcsolatos szakirodalmat közli. Hazánk sajátos köztörténeti folyamatai miatt külön kiemelésre méltó a Kalauz magyar szerzőkre vonatkozó felfogása, amennyiben az anyaggyűjtés ezt a lehető legtágabban értelmezi: a mindenkori Magyarországon születetteket, a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségűeket, valamint a nyugati és/vagy emigrációs személyeket is feldolgozza. A hungarica tartalmú biográfiai, biobibliográfiai adatbázis pontosságával, sokrétűségével kiválóan támogatja a magyar vonatkozású kutatásokat és jelentősen hozzájárul a magyar értékek széles körben történő népszerűsítéséhez is.


www.mabi.hu


                                                                                                                                           


  


 


 


 


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb