Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés

2015.12.21.

Projekt tárgya: Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban


Projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048


Kedveszményezett: Celldömölk Város Önkormányzata


Elnyert KEOP támogatás: 33.991.600 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Celldömölk Város Önkormányzatának az „Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban” című pályázata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program keretében meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” (ÁROP-1.A.3-2014) című pályázati felhíváson elnyert támogatás felhasználásával valósul meg.


A projekt lehetőséget ad arra, hogy járási szinten kialakuljon az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtéséhez szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködés és párbeszédek rendszere, felállnak a munkacsoportok, a szakmai koordinációs csoport, a felzárkózási kerekasztal, az esély fórum, valamint a járás részt vesz a megyei társadalmai felzárkózási fórumban is. A megvalósítás során járási szinten kialakul és megerősödik párbeszéd - önkormányzatok, kormányzati szerveztek, intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával. Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott -„Esélyteremtő programterv”, amely megerősíti a partnerséget, továbbá felkészíti a járást a releváns szakmai területeken a 2014-20-as EU-s források fogadására is. Sikeres esélyegyenlőségi akciók valósulnak meg, amelyek megalapozzák a partnerek hosszú távon is fenntartható együttműködését.


A meghatározott problémahalmaz összegzése, a projektet megalapozó egyeztetések és az elemzések alapján az alábbi prioritási területek kerültek kialakításra. Minden problémára nem nyújthat megoldást jelen projekt. A cél a kezdeményezéssel a folyamatok elindítása, a partnerség megerősítése, amely kiterjeszti a közösségi védőhálót.


1. Generációk együttműködése:

- Generációk együttműködését célzó program (idősek bevonása a családok életébe, gyerekfelügyelet, fiatalok mentorálása, tapasztalatok átadása, közösségerősítő programok a településeken)

2. Egészségműveltség fejlesztése:

- Egészségműveltségi program (óvodáskortól nyugdíjas korig az egészséges lakosságért, a társadalom versenyképességének növeléséért)

- A mélyszegénységben élők körében a járás településein egészségügyi szűrések elvégzése, életmódváltással kapcsolatos tanácsadás

3. Mélyszegénységben élők és roma lakosság társadalmi integrációja:

- Nevelési tanácsadás (prevenció: családtervezés, gyermeknevelés, családi pénzügyi gazdálkodás, önsegítés, válsághelyzetbe jutó családok segítése: a szülők közötti konfliktus rendezésében, szenvedélybetegség kezelésében, munkahelykeresésben, a szülő-gyerek kapcsolat megerősítésében, a gyerekneveléshez szükséges mindennapi rutin kialakításában, lakáskörülmények javításában) a következőszervezeti keretekben: „Szülő klubok indítása a járásban, kiscsoportos foglalkozások az érintett szülők, családok részére

- Az energiaszegénységgel érintett rászorultak lakhatási és megélhetési feltételeinek javítása a járásban

4. A fogyatékkal élők elfogadása:

- Érzékenyítési programok (fogyatékkal élők elfogadását, társadalmi integrációját célzó különböző tevékenységek)


A projekt céljai:

Átfogó célok

- Modellértékű együttműködési program megvalósítása a járási településeken, esélyegyenlőségi területeken tevékenykedő állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek és vállalkozások bevonásával.

- A munkaerő-piacról kiszorult rétegek integrálása, társadalmi és gazdasági felzárkóztatása

- A járásban lakók egészségének megőrzése

- Az esélyteremtés területén fenntartható járási partneri hálózat létrehozása és működtetése a kistelepülési önkormányzatok aktivizálásával Celldömölk járásszékhely funkciójának erősítése a koordinációs tevékenység megvalósítása révén.

- A humán közszolgáltatások szakmai színvonalának és költséghatékonyságának javítása, együttműködési gyakorlatának fejlesztése a járás teljes területén.

Konkrét célok

- Tudatos partnerség-építés megvalósítása a járási esélyteremtő intézményrendszer fejlesztése érdekében, bekapcsolódás a megyei együttműködési fórumba.

- Partnerségi kapcsolatok fejlesztése az esélyegyenlőségi területen tevékenykedő szervezetek között, szakmai kapacitások erősítése

- Igényfelmérések, tudatos programozás elvégzése az összehangolt akciók előkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s források fogadására

- Generációk közti együttműködések fejlesztése

- Egészségműveltség és egészségtudatosság szintjének emelése

- Családok megerősítése, a család intézményének újbóli felértékelése, generációk közötti kapcsolatok fejlesztése, melynek következtében megoldódnának az időseket és a gyermekeket érintő problémák egy része

- Gyermekek szocializációjának támogatása célzott programokkal

- Energiaszegénység mérséklésére tudatos fejlesztés elindítása

- A többségi társadalom érzékenyítése a fogyatékkal élők elfogadása érdekében


 


 


 


Projekt várható eredményei:

- Kialakításra kerül az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködés és párbeszédek rendszere a celldömölki járásban, felállnak a munkacsoportok, a szakmai koordinációs csoport, a felzárkózási kerekasztal, az esély fórum,valamint a járás részt vesz a megyei társadalmai felzárkózási fórumban is;

- Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei(önkormányzatok, kormányzati szerveztek, intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában;

- Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott -„Esélyteremtő-programterv”, amely megerősíti a partnerséget, továbbá felkészíti a járást a releváns szakmai területeken a 2014-20-as EU-s források fogadására is;

- Sikeres esélyegyenlőségi akciók valósulnak meg, amelyek megalapozzák a partnerek fenntartható együttműködését;


 


Kedvezményezett elérhetősége:


Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Telefon: +36-95-777-810

FAX: +36-95-95-420-304


e-mail: celldomolk@celldomolk.hu

honlap: www.celldomolk.hu


Támogató elérhetősége:


Miniszterelnökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.


Telefonszám: +36-1-795-5000

Telefax: +36-1-795-0381Mellékletek:


Jogszabályi keretek összefoglalása


Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb