TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001

2017.05.01.

 


 


 


 


Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

helyi szintű komplex programok Celldömölkön
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001


Kedvezményezett konzorcium vezető:

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Konzorciumi tagok

Népjóléti Szolgálat, 9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.

Városgondnokság Celldömölk 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.


Szerződött támogatás összege: 119.861.365 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. szeptember 28..


A projekt tartalma:

A projekt célja Celldömölk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területen (Nagyvárad u. - Ostffy M. tér - Horváth E. u. mindkét oldala. - Névtelen u.) a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. A tervezett infrastrukturális fejlesztést a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs programokkal kerülnek kiegészítésre jelen program keretében. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak részükre a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projektet Celldömölk Város Önkormányzata a Városgondnokság a Népjóléti Szolgálat valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár által alkotott konzorcium valósítja meg.
A projekt tevékenységei:

- A programban résztvevő 16-54 év közöttiek személyre szabott, a feltárt hiányosságokra épített képességfejlesztési Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése.

- „Életiskola” 7 darab nyári tábor amely a szegregátumban élő gyermekek és fiatalok számára a projekt induló időszakában kulcsfontosságú, hogy olyan élményekre és élettapasztalatokra tegyenek szert, amely lehetővé teszi számukra az egymással és másokkal való közös munkát, és segíti nyitottá válásukat saját sorsuk alakulása iránt. A résztvevők részére lehetővé tesszük, hogy a saját életük értelmét kutató kérdéseikre olyan segítséget kapjanak, amely aztán áthathatja életútjuk kibontakozását – mind a projektidőszakban, mind a későbbiekben. Az egyes tevékenységek megerősíthetik a gyermekekben a bizalom kialakulásának a lehetőségét. Az új környezet, egy egészséges szövetű vidéki közösség megtapasztalásával, új emberekkel való élményszerű találkozás eredményeképpen megerősödhessen, idővel szokássá válhasson a gyermekekben a közösségi együttműködés.

- Helyi közösségi programok 36 alkalmával a célcsoport az igényeihez illeszkedő, minőségi közösségi és kulturális programokon keresztül megszólításra kerüljenek, és a programok szakmai tartalmához önkéntesen csatlakozzanak. A szegregátum lakosságának városi szövetbe való integrálása a közösségi programokon keresztül is megtörténhet, úgy hogy az emberek megismerik egymást és új kapcsolatok alakulnak ki.

- Mediációs, konfliktuskezelő és érzékenyítő tréningek, foglalkozások felnőtteknek, Kortárs (Peer) mediációs program gyermekeknek a konfliktuskezelési képesség növelése, kommunikáció fejlesztése, érzékenyítés, elfogadási képesség erősítése, a diszkrimináció, mint jelenség csökkentése.

- Művészetterápiás mentálhigiénés program hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében.

- Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében önismeret önkifejezés fejlesztésével, életviteli életvezetési tanácsadással, kommunikációs képesség fejlesztésével, álláskeresést segítő önéletrajz-írási technikák elsajátításával, helyi munkalehetőségek feltérképezésével, üzemlátogatással, értékeléssel

- Életvezetési- és egészség-megőrzési képzés – önismeret, önkifejezés fejlesztése, életviteli, életvezetési tanácsadás, kommunikációs képességfejlesztés, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítése, háztartásszervezési ismeretek, egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek, egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok fontossága, értékelés

- Személyiségfejlesztő tréning amely a szegregátumban élő kiskorú gyermekek társadalmi integrációját elősegítő foglalkozások keretében a következők szerint: alakuló foglalkozás (alkalmazkodás a közös szabályokhoz, kooperációs tevékenységek, koncentráció felkeltése), önismeret, önkifejezés fejlesztése (játékos foglalkozások), társismeretek és konfliktuskezelés gyakorlati alkalmazása (mindennapi szerepeink, szereprangsor), család – házasság – gyermekvállalás (ideális családkép), könyvtárlátogatás (információszerzés új lehetőségeinek megismertetése, gyakorlása), „gondolok a jövőmre: a felnőttek világa – az én jövőképem” értékelés .

- Mit ültetsz a kertedbe? - kiskert program, környezeti nevelés, szemléletformálással. A kertészeti ismeretek mellé a zöldségek gyümölcsök felhasználására, tartósítására vonatkozó kiegészítő ismeretek átadása.

 


Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb